กองทัพน้อมนำพระราชเสาวนีย์

ตั้งฟาร์มตัวอย่างช่วยเหลือไฟใต้

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ สม เด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยครอบครัวเจ้าหน้าที่ และราษฎรที่ประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส จึงมีพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2547 ให้กรมราชองครักษ์ร่วมกับกองราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้อำนวยการประสานงาน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ขึ้น ที่บริเวณใกล้หมู่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ต.กะ ลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยให้จัดซื้อที่ดินว่างเปล่ามาจัดสรรแบ่งแปลง และจัดสร้างหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรมจากเหตุการณ์ไฟใต้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อทรงทราบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ ก็พระราชทานความช่วยเหลือโดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จ้างแรงงานราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงโครงการเข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติงาน

โดยสำนักราชเลขาธิการ ขอรับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และจัดระบบบริหารจัดการภายในฟาร์มจำหน่ายผลผลิตให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและราคาถูก ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริขึ้นในพื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเยียวยาครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรมจากเหตุการณ์ไฟใต้

กองทัพภาคที่ 4 โดย พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.จึงน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ เพื่อ นำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุข อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น

พล.ท.พิเชษฐ์ กล่าวว่า นโยบายในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนจะน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ยุติปัญหาการก่อความไม่สงบด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรม ข้าราชการต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งของประกดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และวัฒนธรรมอันดีงาม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วม กับประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยคำขวัญที่ว่า สันติสุขบนผืนแผ่นดินนี้ เราคนไทยต้องช่วยกัน

พล.ท.พิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การที่จะทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับสู่สันติสุข คงจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของในคนในพื้นที่ปฏิบัติควบคู่กันไป จึงจะทำให้ด้ามขวานทองเกิดแสงสว่างขึ้น ตนในฐานะกำกับดูแลในพื้นที่ดังกล่าว ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาปฏิบัติด้วยการจัดตั้ง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวอย่าง

ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย

ส่วนเป้าหมายในการดำเนินงานจัดซื้อ ที่ดินว่างเปล่าบริเวณหมู่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ ประมาณ 600 ไร่ ทำการแบ่งแปลงสำหรับ การจัดสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 300 ไร่ จัดทำฟาร์มตัวอย่าง จำนวน 300 ไร่เศษ จัดสร้างบ้านสำหรับช่วยเหลือครอบครัวราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปี พ.ศ. 2547 จัดสร้างบ้านจำนวน 50 หลังคาเรือน ปี พ.ศ. 2548 จัดสร้างบ้านจำนวน 50 หลังคา เรือน และ ปี พ.ศ. 2549 จัดสร้างบ้านจำนวน 50 หลังคาเรือน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวต่อไปว่า วิธีการดำเนินงานโครงการต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ขณะที่ องค์กรเครือข่ายทูตสันติภาพ ได้จัดทำ โครงการสันติ ภาพ 3 ประสาน ธารน้ำใจ ไทยร่มเย็น ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ยะลา เพื่อเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวบ้านโดยทั่วไป ได้ตระหนักและรับรู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางศาสนา รวมถึงได้สื่อให้คนไทยและชาวโลกรับรู้ว่าคนไทยเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่ว่าจะเชื้อชาติ หรือศาสนาใด คนไทยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาอย่างยาวนาน ภายใต้ธงชาติไทยและพระบรมโพธิ สมภารของพระมหากษัตริย์ไทย

รวมถึงการให้คนไทยได้ร่วมกันสร้าง กิจกรรม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือพี่้องไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง พวกเขาเหล่านั้นกำลังรอกำลังใจและความช่วยเหลือจากพี่น้องไทยที่รักในสันติภาพ เพื่อก่อให้ เกิดสันติสุขร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทย ได้นำเรื่องราวความรู้ด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักคำสอนทางศาสนาเพื่อก่อเกิดสันติภาพของหมู่มวลมนุษยชาติ ทำให้มีผลต่อเนื่องจากการจัดเสวนาในครั้งนี้ คือได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน. ภาค 4 จ.ยะลา ส่วนหน้า และเป็นจุดเริ่มในการทำโครงการ ตีเกราะเคาะไม้ เพื่อสันติภาพ

ล่าสุด คณะอนุกรรมาธิการบริหารงานมวลชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อความมั่นคงวุฒิสภาที่นำโดย พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พล.อ.บัณฑูร ติปยานนท์ พล.อ.อ.ณรงค์ ละม้ายอินทร์ พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และนายสุทิน บัวตูม ได้ร่วมกับ พล.ท. พิเชษฐ์ แม่ภาคที่ 4 ศอ.บต. และ ศชต. เดินหน้าขับเคลื่อนทำงานมวลชนสร้างแนวร่วมภาครัฐ หวังนำสันติสุขสู่แดนใต้ ด้วยการจัด โครงการส่งกำลังใจสู่แดนใต้ เพื่อเป็นกำลังใจ ยก ย่อง ชื่นชม และปลอบขวัญ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ครู โดยจัดแสดงดนตรีจาก เด่น กล้วยน้ำว้า พร้อมศิลปินดารา นักร้องนักแสดง และให้กำลังใจญาติของผู้สูญเสีย และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู อาสาสมัคร และประชาชน ว่าคนไทยทุกคนไม่ลืมผู้เสียสละเหล่านั้น แสดงความรัก ความห่วงใย พร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันส่งกำลังใจให้พี่น้องชาย แดนใต้

จากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นมา ทำให้ราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต สร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนถาวร ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่างคนต่างเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อยู่กันด้วยความสุข ความสามัคคี รักใคร่ปองดองกันฉันพี่น้อง และแล้ววันนั้นแสงสว่างแห่งสันติภาพ สันติสุข ก็จะบังเกิดขึ้นในชายแดนใต้.

วิทยา สกลเจริญเวช : รายงาน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด