โพลเผยคนกรุงฯนิยมโทรศัพท์มากที่สุด เมินเขียนจม.

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ดร.ปรียากร หวังมหาพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เผยผลสำรวจศรีปทุมโพล เรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อการสื่อสารโดยจดหมายในปัจจุบัน เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคมของทุกปี โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 3,000 คนในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจุบันประชาชนสื่อสารโดยโทรศัพท์มากที่สุด ถึงร้อยละ 87.67 รองลงมาคือ อีเมลร้อยละ 11.7 และจดหมายร้อยละ 1.43

ทั้งนี้การสำรวจได้เจาะลึกถึงความสำคัญของการเขียนจดหมยในปัจจุบัน พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.40 ยังคิดว่าการเขียนจดหมายหากันมีความสำคัญ ส่วนร้อยละ 35.6 เห็นว่าไม่มีความสำคัญแล้ว โดยร้อยละ 60.67 ของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เขียนจดหมายเลย ขณะที่ร้อยละ 32.33 บอกว่า เขียนไม่บ่อยหรือนาน ๆครั้ง ส่วนที่เขียนค่อนข้างบ่อยมีเพียงร้อยละ 4.43 และคนที่เขียนเป็นประจำมีร้อยละ 2.57

ในกลุ่มผู้ที่เขียนจดหมายพบว่า ร้อยละ 39.96 ใช้จดหมายเพื่องาน รองลงมาร้อยละ 34.61 ใช้เพราะมีความจำเป็นต้องใช ส่วนร้อยละ 17.80 ใช้เพื่อบอกความรู้สึก และร้อยละ 7.63 ใช้เพื่อสื่อสารภายในครอบครัว ที่สำคัญกลุ่มผู้ที่ใช้จดหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40.29 รองลงมาคือกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน ร้อยละ 33.67 เด็กนักเรียนร้อยละ 15.37 และนิสิตนักศึกษาร้อยละ 8.87

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด