พผ.รอดยุบพรรคกกต.ชี้นพดลยังไม่เป็นกก.บห.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. แถลงว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงของอนุกรรมการไต่สวนกรณีนายนพดล พลซื่อ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) และอดีตรองเลขาธิการพรรค ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง)นายนพดล ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นำไปสู่การยุบพรรคได้ ทั้งนี้ที่ประชุมกกต.โดยมติเสียงข้างมากเห็นว่าการกระทำความผิดของนายนพดลเกิดขึ้นในขณะยังไม่มีสถานะเป็นกรรมการบริหารพรรค เพราะตามมาตรา 41วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2550 บัญญัติว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคให้แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง และวรรคสองกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบรับจากนายทะเบียน โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ กกต.ได้ตอบรับการเป็นกรรมการบริหารพรรคของนายนพดลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550

"อนุกรรมการตรวจสอบพบว่า พฤติการณ์ของนายนพดล ไม่ได้เข้าร่ประชุมกับพรรคพผ.เมื่อวันที่มีการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับแจ้งตอบรับความเป็นกรรมการบริหารพรรค อีกทั้งนายนพดลก็รู้ว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคโดยสมบูรณ์ด้วย รวมทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ยึดวันที่ให้ใบแดงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550ซึ่งเป็นช่วงที่นายนพดลยังไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงไม่ถือว่าเข้าข่ายการกระทำที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจนเป็นเหตุให้ยุบพรรค พผ.ได้ นายสุทธิพล กล่าว

นายสุทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมกกต.ยังมีมติเสียงข้างมาก เห็นว่ากรณีนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รักษาการหัวหน้าพรรค พผ. ไม่รายงานการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เพื่อส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศรับรองนั้น โดยนายชาญชัยไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งรายงานการประชุมใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพราะตรวจสอบพบว่า เอกสารไม่อยู่ในการครอบครองของนายชาญชัย และนายชาญชัยได้แจ้งควมเรื่องเอกสารสูญหายไว้เป็นหลักฐานไว้ที่สน.ลุมพินี พร้อมแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถส่งรายงานดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551

นายสุทธิพล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นายวิสุทธิ์ โพธิ์แท่น กกต.คนใหม่ได้ร่วมลงมติด้วย โดยยืนยันว่านายวิสุทธิมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ

ข่าวแจ้งว่า อนุกรรมการไต่สวนได้มีมติเสียงเอกฉันท์ให้ยกคำร้องกรณีนายชาญชัยรายงานผลการประชุมใหญ่พรรค พผ.เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และยังมีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 เห็นว่ากรณีนายนพดล ยังไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค ขณะที่เสียงข้างน้อยของ กกต.มองว่ากรณีนายนพดลเป็นกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 แล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด