องคมนตรี มอบรางวัลชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2552 ระบุ ควรปลูกฝังแนวคิดพื้นฐานประชาธิปไตยให้คนไทยมีความคุ้นเคยและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะประธานมอบรางวัลชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2552 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้นำ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกของชุมชนที่ไดรับรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินงานของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้คนไทย มีควาเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานแบบประชาธิปไตย ด้วยหลัก "ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของประชาธิปไตย และหากทุกคนยึดหลักดังกล่าวในการดำรงชีวิตแล้ว เชื่อว่าสังคมไทยจะเกิดความสงบสุข ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดอย่างแน่นอน ด้าน นายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย กล่าวว่า ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม มีพื้นฐานความคิดและอุปนิสัยแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยให้เข้มแข็ง และทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด