ปตท.สผ.สยาม จำกัด รับฟังความเห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณอ่าวไทย ที่สุราษฎ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท.สผ.สยาม จำกัด ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณอ่าวไทย วันนี้ (27 ก.ค.52) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายหร่อหยา จันทรัตนา พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด และส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจหมายเลข บี6/27 อ่าวไทย หลังจากทางบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,30 ตารางกิโลเมตร ในทะเลฝั่งอ่าวไทยเขตพื้นที่ จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยจะทำการเจาะหลุมสำรวจรวมทั้งสิ้น 12 หลุม ภายในระยะเวลา 5 ปี คาดว่าจะเริ่มเจาะหลุมแรกประมาณเดือนมิถุนายน 2553 หลังจากนั้นจะทำการทดสอบหลุมในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยใช้ระยะเวลาในการขุดเจาะและทดสอบหลุมแต่ละหลุมประมาณ 30 40 วัน ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันภายในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เกิดการจ้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น อีกทั้งนำภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากผู้สัมปทานในอัตราร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิ เข้ากองคลังนำไปใช้พัฒนาประเทศชาติต่อไป นายหร่อหยา จันทรัตนา พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด และตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด