ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ ตามโครงการ "ยิ้มสู้ก้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพีง 3 จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. ร่วมเปิดบู๊ธให้บริการสินเชื่อในงานมหกรรมยิ้มสู้กู้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายลักษณ์ วจนานวัช รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในงานมหกรรมยิ้มสู้กู้วิกฤตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินภาครัฐ 7 แห่ง จัดขี้นที่ โรงแรม ซี.เอส.จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2552 ธ.ก.ส.ได้นำสินเชื่อทั้งในและนอกภาคเกษตรมาเปิดให้บริการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน โดยสินเชื่อภาคเกษตร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการศึกษาพัฒนาความรู้ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก รวมทั้งการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และสิ่งจำเป็นอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรทุกอาชีพ สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น และผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนสินเชื่ออื่นๆ สำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้พักหนี้ให้เกษตรกรลูกค้าไปแล้ว 3 ช่วง สำหรับในขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ขยายระยะเวลาในการพักหนี้ให้เกษตรกรออกไปอีก 3 ปี เป็นช่วงที่ 4 ระหว่าง 1 เม.ย.2552 - 31 มี.ค.2555 โดยพักหนี้ให้ในส่วนของเงินต้น ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งจนถึงขณะนี้มีเกษตรกรลูกค้าในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว 49,276 ราย เป็นเงินกว่าสามพันล้านบาท โดยในระหว่างพักหนี้ให้นั้น ธ.ก.ส.ได้เข้าไปฟื้นฟูอาชีพและสนับสนุนเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพควบคู่ไปด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด