สพฐ. เร่งทำความเข้าใจโรงเรียนในสังกัดถึงวัตถุประสงค์โครงการคืนครูให้นักเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งทำความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัดถึงวัตถุประสงค์ในโครงการคืนครูให้นักเรียน นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือกำชับไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในโครงการคืนครูให้นักเรียน เพื่อให้โครงการคืนครูให้นักเรียนสำเร็จลุล่วงได้ผลดียิ่งขึ้นเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย โดยการขอให้จัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนตามภาระงานที่กำหนด และติดตาม เอาใจใส่ แก้ปัญหาอุปสรรค การฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ดูแลเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการให้ตามสมควร โดยการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และหรือเงินอุดหนุนช่วงฝึกปฏิบัติงานต้องรวดเร็วทันตามกำหนดเวลาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ และไม่สร้างภาระให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการมากจนเกินไป รวมถึงให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ และประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อการจ้างและพัฒนางาน นอกจากนี้ ยังขอให้ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในสังกัดให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด