มาร์คชี้ไทยตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ลงครึ่งหนึ่ง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 1/2552 พร้อมกล่าวเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ว่า ประเทศไทยร่วมลงนามตามสนธิสัญญาภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้แผนรณรงค์การเข้าถึงบริการป้องกัน การดูแลรักษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เมื่อปี 2550 โดยกำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2553 ขณะที่แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2550-2554) กำหนดเป้าหมายสอดคล้องกันคือลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงครึ่งหนึ่งให้เหลือไม่เกิน 5,016 ราย ภายในปี 2554

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายตามแผนดังกล่าว จำเป็นต้องมีมาตรการเร่งรัด โดยเน้นหนักใน 3 เรื่อง คือ การสื่อสารสาธารณะ การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย และการกำหนดมาตรการจำเพาะในกลุ่มประชากร ที่มีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น ยาเสพติด พนักงานบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ย้ายถิ่นและชาติพันธุ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักประสานจัดทำภารกิจ ตัวชี้วัดและเป้าหมายดำเนินงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิในประเด็นการบังคับตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี และการไม่รับผู้ติดเชื้อเข้าทำงาน ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชน จึงเห็นชอบต่อร่างแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานและให้กระทรวงแรงงาน ประกาศให้สถานที่ทำงานทุกแห่งใช้แนวปฏิบัตินี้อย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด