สวท.บุรีรัมย์ จัดประกวดสุนทรพจน์หัวข้อสนองพระราชดำริ สู้วิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ จัดประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "สนองพระราชดำริ สู้วิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความสมานฉันท์ในสังคม (24 ก.ค.52) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "สนองพระราชดำริ สู้วิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ เพื่ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้สนใจการอ่านสุนทรพจน์ และเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบัน สนใจเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้จำนวนมาก ผศ.อุดม ธรรมจริยองศา ประธานคณะกรรมการประชุมสุนทรพจน์ กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดังกล่าว จะจัดขึ้น 4 กิจกรรม มีกาประกวดสุนทรพจน์ การจัดนิทรรศการ จัดเสวนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และผลิตรายการวิทยุ "ตามรอยพ่อ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยภาพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั่วไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด