ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประกาศขอทุกคน "งด" ออกนอกที่พักตั้งแต่ 20.00-03.00 น. เริ่มวันนี้วันแรก

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประกาศขอทุกคน "งด" ออกนอกที่พักตั้งแต่ 20.00-03.00 น. เริ่มวันนี้วันแรก

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่ และให้ทุกประเทศได้เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้สูงขึ้น

ประกอบกับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียรักษาโรคโดยตรง นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นตันไป โตยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 วรรค 2 ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11 และกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในข้อ 13 ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

phuket-request-alls-in-shelte

ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต อาจออกประกาศข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดมาตรการหรืองื่อนไขหรือเงื่อนเวลาได้ โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น