จอมบึงปรับแนว สอนนาฏศิลป์

ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี กล่าวว่า เพื่อให้ครูผู้สอนตลอดจนนักศึกษาคนรุ่นใหม่มีความรักในศิลปะนาฏศิลป์ของไทย และช่วยกันรักษาให้คงอยู่นานเท่านาน ทางสำนักงานจึงวางแนวคิดในการประยุกต์การเรียนการสอนระหว่างนาฏศิลป์ไทยให้เข้ากับการแสดงสมัยใหม่ โดยทำในรูปแบบการผสมผสานเน้นไปที่ครูผู้สอนนาฏศิลป์ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนาฏศิลป์ใน จ.ราชบุรี ก่อนแล้ว รวม 10 วัน 98 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยระดับมาตร ฐาน ให้เขาสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาศิลปะการแสดงที่มีคุณค่าต่อการสอนและการรับใช้สังคม ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ นักเรียน และน.ศ.ของมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด