มติ ครม. ลดค่าน้ำค่าไฟ 3% เดือน เม.ย.-มิ.ย. อัดงบประมาณ 5,490 ล้านบาท

มติ ครม. ลดค่าน้ำค่าไฟ 3% เดือน เม.ย.-มิ.ย. อัดงบประมาณ 5,490 ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน ประกอบด้วยการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็นจากการไฟฟ้านครหลวง 1,600 ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,560 ล้านบาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 มาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวและผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล และมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กรวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาทจากการไฟฟ้านครหลวงให้กับผู้ใช้ 3.87 ล้านราย และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 19,700 ล้านบาท ให้กับผู้ใช้ 18.30 ล้านราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบมาตรการด้านประปาเช่นเดียวกับด้านไฟฟ้า คือ ลดค่าน้ำประปาอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 330 ล้านบาท แบ่งเป็นการประปานครหลวง 130 ล้านบาทและงบประมาณจากการประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท มาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 รวม 30,900 ราย แบ่งเป็นการดูแลประชาชนจากการประปานครหลวง 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค 3 หมื่นราย และมาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัยรวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาทแบ่งเป็นการประปานครหลวง 2 ล้านรายวงเงิน 1,034 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค 3.7 ล้านราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ค่าน้ำประปา