ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.03 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ บวรศักดิ์ สุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2550 - 2551 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า กับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า เวลา 15.09 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย 3 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคาร 45 ปี ศรีวิกรม์ ณ โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 12.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานเชียงราย จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด