จ.ชลบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 26 วันที่ 16-18 ส.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2552 นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนากำลังคนของประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกปี ในส่วนของจังหวัดชลบุรีขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2552 ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยีของ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย : วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และพบกับการออกร้านขายสินค้าราคาถูก พร้อมทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด