ราชกิจจาฯ ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ให้สิทธิ์สั่งปิด-กักตัวผู้ป่วย

ราชกิจจาฯ ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ให้สิทธิ์สั่งปิด-กักตัวผู้ป่วย
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพิ่มอำนาจสั่งปิดสถานที่ กักตัวผู้ป่วยโควิด 19 หลังราชกิจจาฯ ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 โดยประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พร้อมออกประกาศให้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับ3) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14 ) ของข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 “(14) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต”

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะส่งผลให้ รัฐมีอำนาจควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สามารถสั่งปิดสถานที่ต่างๆ สั่งหยุดงาน และมีอำนาจกักตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกและปรับตามอัตราที่กำหนด