อภิสิทธิ์ลุยเก็บภาษีที่ดิน-มรดก แย้มเก็บอัตราก้าวหน้า

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเรดิสัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีชะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปราฐกถาพิเศษ หัวข้อคิดเพื่ออนาคต ถอดโจทย์ประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 32 ปี อสมท ตอนหนึ่งว่า วามคาดหวังในสิทธิ สวัสดิการ กำลังจะมีความชัดจนตามลำดับ ทั้งเรื่องเรียนฟรี รักษาฟรี และนอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว จะเร่งรัดเบี้ยงยังชีพผู้พิการ ที่ขณะนี้มี 3 แสนกว่าคนยังไม่ได้รับ ระบบที่เราจะเร่งทำต่อไป คือ การออม ต่อไปผู้สูงอายุ จะมีเงินออม ซึ่งเร็วๆนี้คงสามารถเสนอเป็นรูปแบบกฎหมายได้ เรื่องภาษี การไปขยับเรื่องภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คงลำบาก ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรม ภาษีที่ดินและทรัพย์สิน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้สำคัญ และจะเดินหน้า มีการเสนอในขณะนี้ว่า ให้เก็บในอัตราก้าวหน้า แล้วกันเงินส่วนหนึ่งมาแก้ปัญหา เป็นกองทุนที่ดินทำกินให้เกษตร เพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน แ่จะไม่ทำให้การจัดเก็บมีอัตราสูง จนกระทบขีดสามารถการแข่งขัน

นายกฯกล่าวว่า เรื่องสทธินั้น ได้ให้แนวทางชัดเจน ว่า รัฐบาลนี้ให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนที่เห็นต่างกับรัฐบาล ให้แสดงความคิดเห็นได้ แต่สิ่งที่มีส่วนสำคัญมากในวันนี้ คือ การใช้สิทธิ์ หรือ การอ้างการใช้สิทธิ โดยเฉพาะความเป็นประชาธิปไตย นั้น ต้องยึดหลักสำคัญ คือ 1. ต้องเคารพกฎหมาย สิ่งที่ตนต้องตัดวงจรให้ได้ คือ ต้องไม่ให้เกิดเรื่องของการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าโดยฝ่ายไหนก็ตาม ในภาครัฐ ตนแสดงออกชัดเจนจากการดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ใช้ความรุนแรงโดยภาครัฐในอดีต ทั้งเรื่องภาคใต้ การแก้ปัญหายาเสพติด โดยยังรักษาความมั่นคง และเดินหน้าเรื่องปรายยาเสพติดได้ โดยไม่ทำให้ภาครัฐถูกมองว่าใช้ความรุนแรง

ในทางกลับกัน ถ้าประชาชนจะเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็ต้องเคารพกฎหมาย และไม่ใช้ความรุนแรง เห็นได้ว่าเวลามีการชุมนุมโดยสงบ รัฐบาลนี้เคารพ แต่ถ้าลุกลามไปใช้ความรุนแรง เราต้องรักษากฎหมาย การรักษากฎหมายและทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเราทำไม่ได้ เราก็ไม่สามารถไปตอบโจทย์อื่นได้ สังคมจะไม่เป็นสังคม บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ ขอให้ทุกคนช่วยกันตอบโจทย์ในการสร้างทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องด้วย ว่า ตรงนี้จำเป็นต่อการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะเป็นสังคมที่มีกติกา รวมทั้งการยอมรับผิดตามกฎกติกาในสิ่งที่ตัวเองทำด้วย ไม่นั้นคนบางกลุ่ม จะอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองจะไม่สงบสุข ความปรองดองสมานฉันท์จะเกิดขึนไม่ได้ ถ้าเราไม่เคารพตรงนี้ นายกฯกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด