สำนักประชาสัมพันธ์พัทลุง จัดเวทีเสวนาประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง จัดเวทีเสวนาประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน ขยายผลสู่ชุมชน และสังคม วันนี้ (17 ก.ค.52) ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง จัดเวทีเสวนาประชาธิปไตย เพื่อให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่นักเรียน และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยจากสถานศึกษาสู่ชุมชนและสังคม โดย นายดำรง เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ประชาชนและเยาวชนยังไม่เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย และกระทบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวมในสังคมไทย เกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองและปัญหาอื่นๆ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดเวทีเสวนาประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ให้เยาวชนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยจากสถานศึกษาสู่ชุมชนและสังคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด