ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับดังนี้ - เวลา 17.59 น. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นายวีรชัย พลาศรัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.03 น. นางจารุวรรณ เทียมทัด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหรัฐเม็กซิโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหรัฐเม็กซิโก นางจารุวรรณ เทียมทัด เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.06 น. นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสาธารณรัฐชิลี นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล เคยดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.12 น. นายจักริน ฉายะพงศ์ อกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายจักริน ฉายะพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน - เวลา 18.17 น. นายเชต ธีระพัฒนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ รัฐคูเวต นายเชต ธีระพัฒนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน เวลา 15.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า มนุษย์เราในแต่ละชาติแต่ละชุมชน มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ยิ่งในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน ก็ยิ่งทำให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ถ่ายทอดถึงกันได้รวดเร็วและสะดวกง่ายดายขึ้น จนมีผู้วิตกห่วงใยว่าคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน จะหันไปเอาใจใส่แต่ศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่น แล้วละเลยทอดทิ้งความเป็นไทย ความจริงปัญหาข้อนี้ไม่น่าหนักใจนัก เพราะขึ้นชื่อว่าศิลปวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ย่อมเป็นสิ่งที่ดงามทั้งสิ้น เพียงแต่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ อย่างถ่องแท้ บัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลอย่างกว้างขวาง แต่ละคนจึงควรจะได้ร่วมมือร่วมความคิดกัน ในอันที่จะทำให้เยาวชนและคนไทยได้สนใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของต่างชาติอย่างแท้จริงและทั่วถึง ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะสามารถชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ได้อย่างซาบซึ้ง พร้อมทั้งรักษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้เจริญยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นได้อย่างแน่นอน เวลา 16.40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าโกศศพคุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ม.ป.ช. ว.ม.,ท.จ. ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานงาน "วันร่วมจิตต์ เสริมพลังใจ ให้เยาวชน ประจำปี 2552

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด