จี้มหา''ลัยปรับหลักสูตรเติมคุณธรรม

จากการเสวนาเรื่อง บทบาทของอุดมศึกษาต่อการสร้างความสมานฉันท์ของชาติ จัดโดยเครือข่ายอธิการบดีทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีม.ราชภัฏพระนคร กล่าวว่า การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยนั้น สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายสามารถดำเนินการได้ทันทีคือ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในหลักสูตร รวมทั้งเรื่องของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งนอกจากผู้บริหารแต่ละมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแล้ว ควรส่งเสริมให้มีเครือข่ายของนิสิตกศึกษาให้ได้ทำงานร่วมกันด้วย เพื่อทำให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของบ้านเมือง เพราะพลังนิสิตนักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถชี้นำได้

รศ.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีม.หอการค้าไทย ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า บรรยากาศสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้ ทุกฝ่ายในสังคมโดยเฉพาะนักวิชาการจะต้องวางตัวเป็นกลางให้ได้ก่อน เพราะการเลือกข้างจะยิ่งเป็นการเติมฟืนลงไปในเชื้อไฟ จากนั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าถึงประชาชน โดยการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้กฝ่ายควรเรียนรู้ข้อ ผิดพลาดในอดีตและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก ส่วน ในระยะยาวก็จะต้องปฏิรูปการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน

ด้าน ผศ.ประภา กาหยี อธิการบดีม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า สิ่งที่เครือข่ายอธิการบดีทั่วประเทศดำเนินการเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชาตินั้น เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง โดยหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยควรเดินตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชดำรัสมาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด