กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุ-เข้าทำงาน 24 ตำแหน่ง เริ่มสมัคร 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 63

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุ-เข้าทำงาน 24 ตำแหน่ง เริ่มสมัคร 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 63
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและติดตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 49 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 743 อัตรา
  • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 23 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 215 อัตรา

0001(8)

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

0002(7)

โดยผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (คลิกที่นี่)

0014

0015