“สมศักดิ์” ยันจะใช้งบ ก.ยุติธรรมอย่างคุ้มค่า ชี้ 5 พันล้านค่อนข้างน้อย

“สมศักดิ์” ยันจะใช้งบ ก.ยุติธรรมอย่างคุ้มค่า ชี้ 5 พันล้านค่อนข้างน้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"สมศักดิ์" ยันงบประมาณ ยธ. ใช้คุ้มค่า  5 พันกว่าล้านค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์ยาเสพติด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องวันที่4 จนถึงขณะนี้ ยังเป็นไปด้วยความราบรื่น ตั้งแต่เช้า พิจารณาไปแล้ว 3 มาตรา คือ มาตรา 40-42 ในหมวดงบประมาณบูรณาการ ทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา 43 แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อภิปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า งบประมาณที่ในส่วนของกระทรวงได้รับมานั้น ได้บริหารจัดการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เพราะต้องใช้งบประมาณบางส่วนกับรางวัลนำจับ และมองว่างบประมาณกว่า 5 พันล้านบาทที่จัดสรรให้นั้น ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์ยาเสพติดที่ระบาดได้ง่ายในประเทศไทย แต่ยืนยันว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด