ศธ.คลอดรายการเงินอุดหนุนปอเนาะ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 โดยมีสาระสำคัญเรื่องการอุดหนุนค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ และค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู สื่อการเรียนการสอน รวมถึงให้การอุดหนุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพ ซึ่งสถาบันศึกษาปอเนาะที่จะได้รับการอุดหนุน จะต้องตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และได้รับอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีผู้เรียนรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องดำเนนการสอนอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การให้การอุดหนุนค่าบริหารจัดการ ค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะเป็นผู้จัดสรร ดังนี้ สถาบันศึกษาปอเนาะที่มีนักเรียนไม่เกิน 80 คน จะได้รับอุดหนุนเดือนละ 5,000 บาท แยกเป็น ค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู 2 คน คนละ 2,000 บาท และค่าบริหารจัดการ 1,000 บาท สถาบันศึกษาปอเนาะที่มีนักเรียน 81-120 คน จะได้รับอุดหนุน เดือนละ 7,000 บาท แยกเป็น ค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู 3 คน คนละ 2,000 บาท และค่าบริหารจัดการ 1,000 บาท และสถาบันศึกษาปอเนาะที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป จะได้รับอุดหนุน เดือนละ 9,000 บาท แยกเป็น ค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู 4 คน คนละ 2,000 บาท และค่าบริหารจัดการ 1,000 บาท

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ตนยังได้ลงนามในหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลาง เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด