วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

* เสวนาเรียนรู้โลกมุสลิม

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาวิชาการเรื่อง จากอิหร่านถึงปากีสถาน : ตีแผ่วิกฤติการณ์โลกตะวันออกกลาง โดย ผศ.ดร.อณัส อมาตยกุล คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล รศ.ดร.จรัล มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดลยา เทียนทอง และ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ ตึก 3 จุฬาฯ โดยมีหัวข้อย่อย ได้แก่ วิกฤติการเมืองในอิหร่านหลังการเลือกตั้ง, ปาเลสไตน์ในบริบทใหม่, วิกฤตณ์ความรุนแรงในปากีสถาน, และสหรัฐอเมริกากับปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มอนาคตทางการเมืองระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชียใต้กับนโยบายของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดี บารัค โอบามา ที่มีท่าทีต่อโลกมุสลิมที่เปลี่ยนไป สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-7464-65 หรือดูรายละเอียดที่ www.ias. chula.ac.th

* อภิสิทธิ์ ปาฐกถาพิเศษ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า จะจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน : โดยอภิธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-10.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาวะท้าทายการเปลี่ยนแปลง จากมุมมองนักวิชาการ อาทิ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒน สินธุ์ และ รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร์ สนใจโทร. 0-2727-3300, 0-2727-3312.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด