สว.ตั้งกระทู้ถาม ปมขยายอายุ "เกษียณราชการ" กลายเป็น 70 ปี

สว.ตั้งกระทู้ถาม ปมขยายอายุ "เกษียณราชการ" กลายเป็น 70 ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามปมขยายอายุเกษียณราชการ 70 ปีบริบูรณ์ ขณะที่ "วิษณุ" ยืนยันข่าวมติ ครม.ในสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เป็นความจริง

การประชุมวุฒิสภาวันนี้ มีการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจา โดยนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการขยายอายุเกษียณราชการ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ให้ข้าราชการเกษียณอายุ ได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ในสื่อสังคมออนไลน์

ทางด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ชี้แจงว่า ข่าวที่ปรากฏไม่เป็นความจริง และมีการทำความเข้าใจต่อสังคมไปแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนของข้าราชการพลเรือนไม่รวมข้าราชการหน่วยงานอื่น เป็นไปตามกฎหมายเก่า คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 2551 มาตรา 108 ที่บัญญัติไว้ว่า แม้ข้าราชการพลเรือนจะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ทักษะพิเศษ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้บริหาร หากมีความจำเป็นสามารถต่ออายุราชการได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีการต่ออายุ 3 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี ครั้งที่สองไม่เกิน 3 ปี และครั้งที่สามไม่เกิน 3 ปี

โดยตามกฎหมายมีการอนุญาตให้ต่ออายุราชการได้ใน 36 ตำแหน่ง ขณะที่การขยายอายุราชการถึง 63 ปี ทั้งระบบสืบเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ประกาศใช้ เมื่อปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้ทำการศึกษาแนวทางดังกล่าวนำร่องให้ข้าราชการพลเรือนสามารถต่ออายุราชการได้ แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ เช่น ไม่ใช่ข้าราชการระดับบริหาร ส่วนข้าราชการอื่น ๆ อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกเป็นกฎหมายได้ต้องใช้เวลานานเป็นปี

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการจ้างงานหลังเกษียณว่า ปัจจุบันรัฐบาลดำเนินการอยู่แล้วในบางหน่วยงานอยู่ในรูปแบบพนักงานราชการที่มีอายุ 1 ปี โดยหลังจากนี้จะมอบหมายให้ ก.พ. ไปศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้ง