พักงานอาจารย์ มธ. ถูกแฉล่วงละเมิด นศ. ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

พักงานอาจารย์ มธ. ถูกแฉล่วงละเมิด นศ. ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง เรื่องการเข้ารับตำแหน่ง และสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ โดยระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีโดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมีคำสั่งแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้น

ข้าพเจ้าขอให้ความมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะบริหารงานภายใต้ธรรมภิบาลที่ถูกต้อง สร้างบรรยากาศการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และจะนำพาคณะพาณิชย์ฯ ไปสู่การเป็นผู้นำการศึกษาด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับโลก

อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงเวลาก่อนที่ข้าพเจ้าจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชย์ฯ ได้มีกระแสข่าวกรณีอาจารย์ของคณะพาณิชย์ฯ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับอดีตนักศึกษาหญิงในขณะที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชย์ฯ ในฐานะต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งตระหนักดีว่ากรณีดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจแก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชื่อเสียงของคณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลการดำเนินการของคณะพาณิชย์ฯ ในกรณีดังกล่าว เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความสับสนจากที่มีการเสนอข่าวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีการสอบสวนนัดแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ในส่วนการดำเนินการของคณะพาณิชย์ฯ ข้าพเจ้าในฐานะคณบดีคณะพาณิชย์ฯ ได้หารือร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ เพื่อเป็นการเเสดงความบริสุทธิ์ใจ และลดกระเเสกดดันต่อมหาวิทยาลัยเเละประชาคมธรรมศาสตร์โดยรวม ผู้ถูกกล่าวหาจึงได้ขอหยุดปฏิบัติงานบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และจะหยุดภาระการสอนหลังจากการสิ้นสุดการสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสะดุดของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เเละการวัดผลเก็บคะเเนนในรายวิชาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเหลือชั่วโมงการสอนเพียงไม่กี่ครั้ง ทั้งนี้ในระหว่างที่ผลการสอบสวนยังไม่เป็นที่สิ้นสุด คณะพาณิชย์ฯ ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและให้ทุกท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร

ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์คณะพาณิชย์ฯ ขอให้ทุกท่านติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์ต่างของคณะฯ จากแถลงการณ์ หรือประกาศซึ่งออกจากคณะฯโดยตรง

>> มธ.เร่งสอบสวนอาจารย์ฉาว ถูกแฉพฤติกรรมคุกคามทางเพศ นศ.สาวหลายราย