หมออนามัยเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18 และชัยนาท กว่า 400 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หมออนามัยเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18 และชัยนาท กว่า 400 คน วันนี้(13 กค) ที่โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วศิน ฑีฆวาณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข เขต 18 กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และความก้าวหน้าในวิชาชีพสาธารณสุขระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ว่า ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนสถานีอนามัย ที่มีความพร้อมให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งจะส่งผลไปสู่สุขภาพของประชาชนด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น มีการทำงานในเชิงรุก ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีระบบให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน และการเชื่อมต่อประสานงานระหว่างผู้ป่วย ชุมชน กับหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นายประสิทธิ์ คงนิสัย ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต 18 (สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์) กล่าวว่า ในอดีต สถานีอนามัยมีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่รับผิดชอบ อีกทั้งช่วยลดความแออัดการเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี และภายหลังที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ในปี 2552 นี้ จะมีบทบาทเป็นหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ที่เน้นการให้บริการเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนที่รับผิดชอบ โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนอกเหนือจากประชากรทั่วไปในพื้นที่ คือ กลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีมีครรภ์และเด็ก รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการปฏิบัติงานจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเยี่ยมบ้าน การเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลอย่างต่อเนื่อง และการใช้เตียงที่บ้านผู้ป่วยแทนเตียงโรงพยาบาล.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด