ก.แรงงาน แจงผลบริการผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างและลาออกจากงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การบริการผู้ประกันตนของเดือนมิถุนายน พบถูกเลิกจ้างกว่า 11,000 ราย ลาออกกว่า 46,000 ราย ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้างและลาออกจากงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 51 จนถึง 30 มิถุนายน 52 กว่า 511,000 ราย นายพรชัย อยู่ประยงค์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตลอดเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 -10 ได้ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน แลประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน รวมทั้งการให้บริการจัดหางาน ให้คำปรึกษาแนะนำ แนะแนวอาชีพ รับรายงานตัวตามเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และรวบรวมผลการบรรจุงาน พบว่า ตลอดทั้งเดือน มิถุนายน มีผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างมาขึ้นทะเบียนจำนวน 11,368 ราย ลาออก 46,073 ราย รวม 57,441 ราย ส่วนการบรรจุงาน พบว่ามีการบรรจุงาน จำนวน 35, 524 ราย และยังไม่ได้งานทำ จำนวน 21,917 ราย การรายงานตัวกรณีว่างงาน จำนวน 3,000 ครั้ง สำหรับสถานกรณ์การเลิกจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 51 มิถุนายน 52 พบว่ามีการเลิกจ้าง 179,082 ราย ลาออก 320,577 ราย รวม 511,659 ราย การบรรจุงาน พบว่ามีการบรรจุงาน จำนวน 210,058 คน การประกอบอาชีพอิสระ พบว่ามีจำนวน 3704 ราย ยังไม่ได้งานทำ พบว่ามีจำนวน 337,897 ราย และมีการมารายงานตัว จำนวน 555,856 ครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด