เพชรบูรณ์ เตรียมอบรมเยาวชนแกนนำ ป้องกันการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประสานงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมจัดอบรมแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาแก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน 200 คน จาก 11 อำเภอ ดร.วิระวรรณ ถิ่นยืนยง นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันวัยรุ่นเป็นวัยที่พัฒนาจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ทำให้บทบาทของวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหม่ๆอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเรีนรู้เรื่องเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์จากสื่อ จากสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าอัตราการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปี อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 9 กำหนดไว้ร้อยละ 10 จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น โดยคณะกรรมการประจำศูนย์ฯได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เห็นชอบให้มีกาจัดอบรมแบบมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ 11 อำเภอ รวม 200 คน ขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ช่วงเวลา 08.30 น. 16.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่เพื่อน เพื่อลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทำแท้ง ตลอดจนการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้น้อยลงต่อไป.