สพท.อุบลราชธานี เขต 4 เดินสายมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เดินสายมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เปิดเผยว่า ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องมีปัจจัยหลักที่สำคัญ คือ การบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามผล ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้รับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมออกพบปะผู้บริหารและครูในสังกัด กลุ่มการศึกษาท่าช้างบุ่งมะแลง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง โรงเรียนบ้านบัวท่า โรงเรียนบ้านบัวเทิง โรงเรียนบ้านห้วยนกเป้า โรงเรียนบ้านป่าข่า และโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ซึ่งมีผลงานโดดเด่น คือ โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมดีเด่นการประกวดกิจกรรมสวนสนามระดับประเทศ นอกจากนี้ได้พลปะกับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาห้วยขะยูง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยขะยูงคุรุพานิชวิทยาคาร โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านถ่อน โรงเรียนบ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา มีผลงานและกิจกรรมดีเด่น คือ ความสามารถด้านวอลเลย์บอลระดับประเทศ และความเป็นเลิศภาษาไทยรางวัลเหรียญทอง จากการเดินสายพบปะผู้บริหารและครูในครั้งนี้ เป็นการกำกับดูแลนโยบายและรับทราบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง