คนไทยให้คะแนน อภิปรายงบฯ ปี 63 ฝ่ายค้าน 6.94 ฝ่ายรัฐบาล 5.11

คนไทยให้คะแนน อภิปรายงบฯ ปี 63 ฝ่ายค้าน 6.94 ฝ่ายรัฐบาล 5.11
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน 6.94 ขณะรัฐบาลได้ 5.11 เต็ม 10 คะแนน ในการอภิปรายงบประมาณปี 2563

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. 2562 พบว่า ร้อยละ 36.07 ค่อนข้างพึงพอใจ เพราะทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง

ขณะที่ ร้อยละ 33.02 ไม่ค่อยพอใจ เพราะผู้อภิปรายบางคนยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน, ร้อยละ 23.42 ไม่พอใจเลย เพราะประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่างๆฟังไม่ขึ้น และ ร้อยละ 7.49 พึงพอใจมาก เพราะเป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมาทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี

เมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” หรือ “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” กับการอภิปรายครั้งนี้ พบว่า สิ่งที่สมหวัง พอใจ ร้อยละ 52.10 ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจนขณะสิ่งที่ผิดหวัง ไม่พอใจ ร้อยยละ 43.40 รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น, ร้อยละ 37.26 การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง

เมื่อให้ประชาชนให้คะแนนในการอภิปราย ฝ่ายค้าน ได้ 6.94 คะแนน ส่วนฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน จาก 10 คะแนน พร้อมกันนี้ ร้อยละ 48.94 เสนอแนะว่า ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ในการอภิปรายครั้งต่อไป และ ร้อยละ 34.04 จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน