มติสภา เห็นชอบ พ.ร.ก. โอนย้ายอัตรากำลังพล-งบทหาร 376 ต่อ 70 เสียง

มติสภา เห็นชอบ พ.ร.ก. โอนย้ายอัตรากำลังพล-งบทหาร 376 ต่อ 70 เสียง

วันนี้ (17 ต.ค.62) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562 สาระสำคัญคือ โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณในส่วนของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์

 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้เสนอและชี้แจงหลักการและเหตุผล ระบุว่า การตรา พ.ร.ก.ฉบับนี้ ถือเป็นการรักษาความปลอดภัยอันมีความสำคัญสูงสุดของประเทศ เนื่องจากหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยในพระองค์ มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ การบังคับบัญชา การถวายอารักขา ปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธี รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน และถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ และราชอาคันตุกะ ดังนั้นสมควรโอนกรมทหารราบที่ 1 และกรมทหารราบที่ 11 ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยในพระองค์

ผลการลงมติของสภา เห็นด้วย 376 เสียง ไม่เห็นด้วย 70 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง