สภาองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหารเสนอแผนพัฒนาเพื่อบูรณาการแผนงานจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เสนอแผนพัฒนาสภาองค์กรฯ เพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กับส่วนราชการระดับจังหวัด นายสำเริง เสกขุนทด ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ มีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้แทนสภาองค์กรชุมชน จาก 36 ตำบล และหน่วยงานภาคีต่างๆ 12 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญคือ นำเสนอแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานของสภาองค์กรชุมชนกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการทำแผนบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการต่างๆ และ พอช. โดยมุ่งหวังให้มีการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม นายสำเริง กล่าวว่าแผนงานของสภาองค์กรชุมชนมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาองค์กรชุมชน การพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน การพัฒนาสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ดินทำกิน และการฟื้นฟูวัฒนธรรม ขณะที่ แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดมีทั้งหมด 8 ด้านเช่นกัน คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาคนและคุณภาพผู้นำ การพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาประชาธิปไตยและประชาสังคม และการรักษาความมั่นคงของชายแดน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด