จ.กระบี่ พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียกว่า 90 ราย เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกระบี่ พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียกว่า 90 ราย เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางแพทย์ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจำนวนกว่า 90 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ 75 หมู่บ้าน ยกเว้นอำเภอเกาะลันตา โดยปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะรับบริการด้านสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้จัดตั้งคลินิกมาลาเรียจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง หมู่ที่ 6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม และหมู่ที่ 1 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฎิบัติการและบริการประชาชน ในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยมีเครือข่ายประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันรณรงค์และประสานการเฝ้าระวังในการเพิ่มบริการแก่ประชาชน เพื่อลดการระบาดของโรคต่างๆ