ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ 1 (ภาคเช้า) ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า ทุกวันนี้ บ้านเมืองของเรามีปัญหาอยู่มากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว การทำงานสร้างตัวสร้างฐานะและการอยู่ร่วมกันในภาวการณ์เช่นนี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนัก บัณฑิตจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก จะได้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท หรือทำตัวเป็นคนเลือกงาน เมื่อมีงานสิ่งใดให้ทำจะตรงกับวุฒิหรือต่ำกว่าวุฒิก็ตาม หากเป็นงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้เต็มใจยินดีทำ หรือขวนขวายหาทางพึ่งตนเองด้วยการสร้างงานขึ้นใหม่ ตามกำลังฐานะ ความรู้ความสามารถ ความถนัด และโอกาสที่เปิดให้ อีกอย่างหนึ่ง ในฐานะที่บัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทุกคนจึงชอบที่จะปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ดีงามโดยเคร่งครัด และปฏิบัติกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ทั้งพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความสุจริตจริงใจ ข้อสำคัญจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกเรื่องอย่างรอบคอบและรอบด้านให้เห็นกระจ่างทุกแง่มุม เพื่อสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานได้ถูกตรงและเหมาะสมแก่บุคคลแก่สถานการณ์ และความจำเป็น ถ้าทำได้ดังที่กล่าวแต่ละคนก็จะทำงานสร้างตัวสร้างฐานะและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ยากนัก เวลา 14.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ 1 (ภาคบ่าย) ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปะกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และเหรียญรางวัลในหลักสูตรดังกลาวในภาคบ่ายด้วย เวลา 09.29 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.09 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอาร์โน รีเดิล (Mr.Arno Riedel) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางลอเร็ตตา ลอเรีย รีเดิล (Mrs.Loretta Loria-Riedel) ภริยา ร่วมเฝ้าด้วย ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นางยาเอล รูบินสไตน์ (Mrs.Yael Rubinstein) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวในพระราชสำนัก