ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ พะเยา เฝ้าระวัง 3 อำเภอพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดพะเยา เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อำเภอเสี่ยงภัย วันนี้ (9 ก.ค.52) ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2552 เพื่อซักซ้อมการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันต่อสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ โดย นางถวัลรัตน์ ไชยอินปัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในระยะนี้ถือได้ว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตกชุกหรือตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายวัน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนกว่า 57 หมู่บ้านของอำเภอเชียงคำ อำเภอปง และอำเภอภูซาง ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดให้ทุกหมู่บ้านจัดทำแผนสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยรองรับให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงเตรียมระบบแจ้งเตือนภัย ผ่านหอกระจายข่าวด้วย