ผช.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตามโครงการขุดลอกบึงมายเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย วันนี้ (9 ก.ค.52) เวลา 11.00 น. ดร.เอกศักดิ์ แดงเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ซึ่งนายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ข้อมูล ทั้งรั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว ซึ่งสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่รุนแรงมาก ผลการดำเนินงานโดยรวมของทุกหน่วยงานเป็นที่น่าพอใจ ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เน้นการดำเนินงานในส่วนของรั้วโรงเรียนให้เข้มข้นมากขึ้น โดยแนะนำให้ดำเนินการในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันสอดส่องว่าใครบ้างที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ให้นักเรียนหย่อนชื่อเป้าหมายลงในกล่องที่กำหนด เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยด่วน นอกจากนี้ยังได้ตรวจติดตามโครงการขุดลอกบึงมาย ในเขตพื้นที่อำเภอลับแล ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอของบประมาณมาดำเนินการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย ซึ่งคงจะมีงบประมาณเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไป