ผู้ตรวจราชการบูรณาการติดตามความคืบหน้าที่จันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการติดตามความคืบหน้าโครงการที่จันทบุรี พบอัตราความเสี่ยงเอดส์ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนไม่นิยมใช้ถุงยาง วันนี้ ( 9 ก.ค.52 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี คณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ นำโดย เภสัชกรมานิตย์ อรุณากูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ได้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยนายพงศธร สัจจะชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ และนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ชี้แจง ผลการดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว พบว่า ในส่วนของโครงการดูแลสุขภาพนักเรียนเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 252 แห่ง ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน 10 องค์ประกอบ แยกเป็น ระดับทอง ร้อยละ 73.0 ระดับเงินร้อยละ 17.0 ระดับทองแดงร้อยละ 9.0 มีการจัดสรรสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน ครอบคลุมทั้งในระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่วนภาวะการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน พบว่า ระดับอนุบาลน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.52 ระดับประถมศึกษาพบว่าอ้วนร้อยละ 8.54 และระดับมัธยมศึกษาพบว่าอ้วนร้อยละ 8.62 ด้านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบว่า จาการ สุ่มตรวจนักเรียนชาย และ หญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 อัตราการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นจาก ร้อยละ 15.2 และ 11.9 เป็น ร้อยละ 24.1 และ 18.0 ในขณะที่การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบว่ายังต่ำกว่าร้อยละ 50 และจากการสำรวจพื้นที่ชายแดนพบว่ายังมีสถานบริการทางเพศแอบแฝงอยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งฝั่งไทย และ ฝั่งประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ปัจจุบัน ในจังหวัดจันทบุรี มีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับรายงานสะสมทั้งสิ้น 5,710 คน เสียชีวิตแล้ว 1,684 คน อำเภอที่มีตัวเลขสูงสุดได้แก่อำเภอเมืองร้อยละ 32.8 ส่วนอัตราการติดเชื้อของหญิงมีครรภ์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.29