อิสลาม (ต้อง) ศึกษา

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในรอบ4-5 ปี นับตั้งแต่ต้นปี 2547 เมื่อเกิดเหตุการณ์ ปล้นปืนในค่ายทหาร เดือนมกราคม ไม่ว่าในวงการไหนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการกระทำของขบวนการแบ่งแยกดินแดน โดยเฉพาะมุสลิมมลายูเชื้อสายปัตตานี

การวิพากษ์วิจารณ์เช่นนั้นจะมีข้อเท็จจริงประการใด ขอให้ท่านผู้รู้ นักวิชาการ กับผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้องทั้งหลายโปรดร่วมมือกันปัดเป่ากรณีที่เกิดขึ้นมานานนับหลายปีแล้วให้เกิดความสงบโดยเร็วเถิด

นับตั้งแต่นั้น และก่อนหน้านั้น บรรดาสถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พยายามที่จะบรรจุวิชาอิสลามศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอน บางมหาวิทยาลัยยกขึ้นเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา เช่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ยกร่างและนำผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้การศึกษาทั้งประวัติความเป็นมา จริยธรรม การบริหารจัดการ กฎหมาย ภาษา และวัฒนธรรมทั้งหลายของอิสลาม ให้มีความรอบรู้ลุ่มลึก เพื่อสร้างความเข้าใจ อันจะนำมาซึ่งการประสานความสมานฉันท์อันดีระหว่างกลุ่มชน เพื่อก่อความสันติสุขในประเทศต่อไป

หลักสูตรนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ครบถ้วนตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ

อาจารย์สมหวัง บินหะซัน ปริญญาตรีนิติ ศาสตร์อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทอิสลามศึกษา จากมหาวิทยาลัยอิสลา มียะห์ (ซาอุดีอาระเบีย)

นายสามารถ มีสุวรรณ ปริญญาตรีอิสลา มิกและอราบิกศึกษา มหาวิทยาลัยอัล อาซ์ ฮาร์ (อียิปต์) ปริญญาโท ปรัชญาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายชัช หะซาเล็ม ปริญญาตรีวิชาเผยแพร่อิสลามและปรัชญา มหาวิทยาลัยอิสลาม (ซาอุดีอาระเบีย) ปริญญาโท พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ว่าที่ร.ต.อารี การีมี ปริญญาตรีอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราม คำแหง และ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ ปริญญาตรี การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ปริญญาโท ปรัชญา และการออกเสียง มหาวิทยาลัยมาดราส และมหาวิทยาลัยแนกพัว ปริญญาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยมากาดห์

นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมุสลิมนอกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร อาทิ อาจารย์ดำรง พุฒตาล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ที่สำเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอิสลามอีกจำนวนไม่น้อย

วิชาที่น่าสนใจคือ วิชานิติศาสตร์อิสลาม หรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า ซะรีอะฮฺ ซึ่งขณะนี้มีการเรียกร้องให้ประกาศใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจำนวนประชากรอิสลามมาก แต่การจะให้ชนกลุ่มใดในประเทศเดียวกันใช้กฎหมายแตกต่างกันอาจเป็นความยุ่งยาก เว้นแต่ว่าการใช้กฎหมายนั้นเป็นไปตามกำหนดของศาสนา เช่น การกำหนดให้มุสลิมที่มีความรู้ด้านกฎหมายอิสลาม คือ ดะโต๊ะยุติธรรมร่วมเป็นผู้พิพากษา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัว มรดก เป็นต้น

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้รับแจกหนังสือเล่มเล็กกะทัดรัดมาเล่มหนึ่ง ชื่อ อิสลาม? กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ ผู้จัดพิมพ์คือ สภา ยุวมุสลิมโลก และ ชาวต้นไม้

หน้าท้ายของหนังสือมีที่ติดต่อ อาลี : 08- 4094-4935 ยูนุช : 08-6655-6733 unussorn@hotmail.com

ผู้ที่ต้องการสนับสนุนติดต่อที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัญชีเลขที่ 475-0-02215-2 ชื่อบัญชี นายอนันธนา พึ่งบุญลือ (เพื่อชาวต้นไม้)

หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไว้หลายคำตอบ โดยเฉพาะเรื่อง ทำไมต้องก่อการร้าย? คำถามนี้มีคำตอบหรือคำอธิบายยาวพอสมควร

แต่ก็มีคำถามหนึ่งที่ถามสั้นๆ และตอบสั้นๆ ได้ใจความคือ ทำไมต้องขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย?

คำตอบคือ เพื่อความสะอาด สั้นและทำความเข้าใจได้ทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด