ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นการส่วนพระองค์ ณ อุโบสถวัดราชายตนะบรรพต (เขาต้นเกตุ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินถึงอุโบสถวัดราชายตนะบรรพต (เขาต้นเกตุ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเข้าสู่อุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสยัมภูโลกนาถประธานอุโบสถ ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 26 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระเทพภาวนาวิกรม (ธงชัย ธมฺมธโช) วีดไตยมิตรวิทยาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ ทรงศีล พระเทพภาวนาวิกรม (ธงชัย ธมฺมธโช) ถวายศีล และถวายธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายดิเรก จากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ เจ้าหน้าที่พระราชพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน เพื่อทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือไว้ ต่อจากนั้น เจ้าพนักงานศุภรัต นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือ เมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณอุโบสถ ข้าราชการเข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น พระราชทานเทียนชนวนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไป เสร็จแล้ว ทรงกราบที่พระแท่น ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อสวดจบแล้ว ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ ครบ 3 รอบ แล้วเสด็จเข้าสู่อุโบสถ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 18.53 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ - นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์และพืชทางทะเล ที่จังหวัดเพชรบุรี - นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพันธุ์ดี สำหรับพระราชทานแก่เกษตรกร ในนามสมาชิกสมาคมเครือข่ายเกษตรกร (คสก.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ตามที่ขอพระราชทานมา - นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง คณะกรรมการกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2551 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1. นางสาวนงนุช อธิพันธุ์อำไพ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อระดับปริญาโท- ปริญาเอก สาขา ฟูด ไซน์ แอน เทคโนโลยี อิน เดอะ ฟิว ออฟ ฟูด เอ็นจิเนียริ่ง ณ มหาวิทยาลัย คอร์เนล สหรัฐอเมริกา (Food Science and Technology in the field of Food Engineering, Cornell University , U.S.A.) 2. นายเชาว์ กุศลเลิศจริยา ทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อระดับปริญาโท- ปริญาเอก สาขา แมธเธอเมตริกส์ มหาวิทยาลัย แคริฟอรเนียร์ เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา Methematics , University of California, Berkeley , U.S.A) - พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ พร้อมด้วยครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ จดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งเขียนโดย แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 18.40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเดวิด สปรูล (Mr. David Sproule) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย เวลา 17.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 14.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 24 และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงดนตรี ในงานมหกรรมแซกโซโฟนโลก ครั้งที่ 15 ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุรยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม