จ.ตราด ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเร่งป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ขอความร่วมมือทุกฝ่าย เร่งป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ย้ำประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินของร้อน ใช้ช้อนกลางและล้างมือ (8 ก.ค.52 ) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นวิตกต่อกระแสการระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและอุ่นใจ จึงได้สั่งการใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เร่งรัดเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สกัดกั้นไม่ให้โรคนี้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง แม้ว่าโรคนี้มีความรุนแรงน้อย อัตราตายต่ำไม่ถึงร้อยละ 1 โดยให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน อสม. เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1 เน้นประชาสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพ หมั่นล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่ปรุงสุก การใช้ช้อนกลาง และใส่หน้ากากอนามัยหากมีอาการไอ จาม หรือป่วยคล้ายไข้หวัด สำหรับการป้องกันโรคในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก และอาชวศึกษา มีแนวทางปฏิบัติ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเฝ้าระวังสังเกตอาการเด็กนักเรียน การให้ความรู้ การส่งเสริมสุขอนามัย และการแจ้งข้อมูลและแนะนำให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเช็คนักเรียนที่เจ็บป่วย ขอให้เฝ้าติดตามอาการไข้ ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัว และตรวจสอบเด็กที่ขาดเรียนเป็นประจำ และขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้านภัยการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ด้วยการ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัด