สวท.พะเยา ร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เน้นการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือให้สะอาด นางนวลละออง สุขกาย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การรณรงค์เสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนถือได้ว่ามีความสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในเบื้องต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมองข้ามการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องตามสุขลักษณะให้เป็นกิจวัตรประจำวัน อย่างเช่น การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ต่างจากไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่ระบาดตามฤดูกาล ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีประวัติการเป็นโรคอื่นร่วมด้วย อาทิ เบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จึงไม่อยากให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ซึ่งวิธีป้องกันโดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ล้างมือบ่อยๆ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรับฟังข่าวสารและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้เป็นประจำ ผ่านทาง สวท.พะเยา เอฟเอ็ม 95.25 Mhz. 104 Mhz.ที่ อ.เชียงม่วน และ 90.5 Mhz.ที่ อ.ภูซาง