สถานพินิจฯ จ.ตราด จัดอบรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด จัดอบรมให้ความรู้เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันและตัดโอกาสมิให้เด็กและเยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เตรียมจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนและครอบครัว โดยจะจัดกิจกรรมเชิงนันทนาการ เพื่อทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่นำตนเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนทางโรงเรียนจะได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังกับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าสถิติของผู้เสพยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคม รวมถึงการทำลายทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ด้อยคุณภาพ เมื่อแนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดได้มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น การแก้ไขที่ถูกต้องและยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันและตัดโอกาสมิให้เด็กและเยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด