โพลเผยพระเห็นสังคมแตกแยกเป็นปัญหาหนักสุดในสังคม

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อปัญหาของสังคมไทยและสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์อยากเตือนสติแก่ญาติโยม จำนวนทั้งสิ้น 310 รูป ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2552 ปรากฎว่าพระสงฆ์ร้อยละ 31.87 เห็นว่าปัญหาของสังคมไทยที่หนักหนาที่สุดวันนี้คือ การแตกแยกทางความคิด ความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวกพร้อมแนะวิธีแก้ไขว่า ควรแก้ที่ตัวบุคคล แก้ที่ต้นเหตุ ลดทิฐิ หันหน้าเข้าหากัน คุยกันอย่างสันติวิธี ฯลฯ รองลงไปร้อยละ 23.53 เห็นว่า สังคมไทยห่างไกลวัด ห่างไกลศาสนา ขาดศีลธรรม การแก้ไขคือ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เริ่มจากการถือศีล 5 ศึกษาพระธรรม ฟังธรรมให้มากขึ้น เข้าวัดมากขึ้น ฯลฯ

ร้อยละ 22.39 ระบุว่าสังคมไทยติดการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติด ของมึนเมา วิธีแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวดกวดขัน เอาจริงเอาจัง พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้มากขึ้น ฯลฯ ร้อยละ 11.71 ตอบว่าสังคมไทยมีปัญหาปากท้องของประชาชน ความเป็นอยู่ของประชาชน วิธีแก้ไข คือ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายพอประมาณ ขยัน อดทน ไม่ยึดติดกับวัตถุ ฯลฯ และสุดท้ายร้อยละ 10.50 พระสงฆ์ตอบว่าปัญหาสังคมไทยคือประชาชนขาดที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม วิธีแก้ไข คือ นึกถึงคนที่รักหรือคนในครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจ ใช้หลักธรรมคำสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ฯลฯ

สำหรับสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์อยากเตือนสติหรืออยากฝากบอกแก่ญาติโยม 5 อันดับเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ร้อยละ 29.73 อยากเตือนสติให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ร้อยละ 25.41 เตือนถึงการรู้จักตนเอง รู้จักพอ รู้จักประมาณตน ร้อยละ 20.66 อย่าโลภ อย่าหลง ไม่ยึดติดกับวัตถุ รู้จักพอเพียง ขณะที่ร้อยละ 13.18 อยากให้ญาติโยมอดทนต่อปัญหาและอดทนรอเวลาที่จะแก้ไข และร้อยละ 11.02 อยากให้คนไทยมีความสามัคคีสำนึกบุญคุณในแผ่นดินไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด