วธ.เชิญชวนนำหลักธรรมพร้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา นำหลักธรรมพร้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตช่วยกู้วิกฤตชาติ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ว่า ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เริ่มต้นทำในสิ่งที่ดีงามด้วยการลด ละเลิก อบายมุข พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันดับทุกข์ให้ประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาคนไทยประสบปัญหาในหลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่มีความแตกแยก ทั้งนี้เห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะทำให้ประเทศพัฒนาและมีสันติสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการนำสังฆทานที่หมดอายุมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ ว่า อยากให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการขายสินค้า ทั้งนี้หากมองในแง่ของศีลธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่บาปมาก พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด