สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจพระสงฆ์ ระบุ ปัญหาแตกแยกทางความคิดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจพระภิกษุสงฆ์ ระบุ ปัญหาการแตกแยกทางความคิดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย พร้อมขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อปัญหาของสังคมไทยและสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์อยากเตือนสติแก่ญาติโยมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวนทั้งสิ้น 310 รูป ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2552 พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 31.87 ระบุว่า ปัญหาของสังคมไทยที่พระภิกษุสงฆ์คิดว่าหนักหนาที่สุด ณ วันนี้ คือ การแตกแยกทางความคิด ความขัดแย้ง วิธีแก้ไข คือ ควรแก้ที่ตัวบุคคล แก้ที่ต้นเหตุ , การลดทิฐิ หันหน้าเข้าหากัน คุยกันอย่างสันติวิธี รองลงมา ร้อยละ 23.53 ระบุว่า ปัญหาการห่างไกลวัด ห่างไกลศาสนา วิธีแก้ไข คือ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เริ่มจากการถือศีล 5 ,ศึกษาพระธรรม ฟังธรรมให้มากขึ้น ,เข้าวัดมากขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 22.39 ระบุว่า ปัญหาติดการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติด ของมึนเมา วิธีแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวดกวดขัน เอาจริงเอาจัง พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้มากขึ้น เมื่อถามถึงสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์อยากเตือนสติหรืออยากฝากบอกแก่ญาติโยมมากที่สุด ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 29.73 ระบุว่า ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตอย่างมีสติ รองลงมา ร้อยละ 25.41 ระบุว่า ขอให้รู้จักตนเอง รู้จักพอ รู้จักประมาณตน ขณะที่ ร้อยละ 20.66 ระบุว่า ขอให้อย่าโลภ อย่าหลง ไม่ยึดติดกับวัตถุ รู้จักพอเพียง