เกษตรระนอง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร นำข้อมูลวางแผนให้ความช่วยเหลือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ขอให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนการผลิต และการให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน นายวรพงษ์ กลางประพันธ์ เกษตรจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลเกษตรกรให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง เป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิต การตลาด การส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย และใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น โครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดระนองมีครัวเรือนเกษตรกรรวม 29,152 ครัวเรือน จึงขอให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ จุดนัดพบในพื้นที่ใกล้บ้าน โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไปเป็นหลักฐานด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7782-2748,0-7781-1091 ในวันและเวลาราชการ