ชี้สอนคุณธรรมต้องบูรณาการทุกหลักสูตร

รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน กล่าวถึงวิจัยของศูนย์คุณธรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยที่พบว่าสถานศึกษาเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกที่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่าควรมีบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กว่า ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็นวิชาเลือกแต่นัก ศึกษาเลือกเรียนวิชานี้น้อย เพราะมองว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องเชยและน่าเบื่อ ดังนั้นทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องบูรณาการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไว้ในทุกหลักสูตรการเรียนการสอน ท้งนี้ตนมองว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สถาน ศึกษาจะทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กแทนวัดหรือสถาบันทางศาสนา เพราะเด็กไทยค่อนข้างไกลวัด และหากมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนไม่เชื่อมโยงกิจกรรมให้วัดใกล้เด็ก เช่น จัดกิจกรรมเข้าวัด พวกเขาคงไม่สนใจศาสนา เนื่องจากสังคมมีสิ่งเร้าที่น่าสนุก ตื่นเต้นมากกว่าการเข้าวัด ดังนั้นครูอาจารย์ทุกมหาวิทยาลัย และทุกโรงเรียนจึงต้องช่วยกันคิดจัดกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษามีความสุขและกล้าทำความดี

น.ส.อุไร ไปรฮูยัน บรรณารักษ์ห้องสมุด ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีมุมหนังสือคุณธรรม นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูนที่สอดแทรกหลักคำสอน คุณธรรมต่าง ๆ การเขียนรายงานบอกเล่าความดี หรือกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เพราะหากให้นักศึกษาเรียนรู้คุณธรรมโดยตรงนักศึกษาจะไม่สนใจ ดังนั้นหน้าที่ของครูจึงมีความสำคัญมากที่สุดในการจัดหากิจกรรมคุณธรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม และต้องทำความร่วมมือกับชุมชนและครอบครัวของเด็กในการปลูกฝังเรื่องนี้ เพราะถ้าให้มหาวิทยาลัยทำเพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถกระตุ้นหรือสร้างจิตสำนึกได้อย่างเต็มที่.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด