สค. เผยผลศึกษาแรงงานในประเทศพบชายถูกลอยแพมากกว่าหญิง มากที่สุดในพื้นที่ กทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เผยผลการศึกษาแรงงานในประเทศ ผู้ชายถูกลอยแพมากกว่าหญิง มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) กล่าวว่า สค.ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำรายงานศึกษามิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน ในประเด็นเรื่องการมีงานทำ ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจขณะนี้ พบว่าผู้ชายมีงานทำมากกว่าผู้หญิง โดยส่วนใหญ่ทำงานเป็นนายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล เอกชน และทำงานส่วนตัวมากกว่าผู้หญิง ขณะที่ผู้หญิงช่วยธุรกิจครอบครัวและการทำงานรวมกลุ่มมากกว่าผู้ชาย แต่ภาวะการว่างงานกลับสวนทาง คือ ชายมีอัตราว่างงานมากกว่าหญิง ร้อยละ 1.1 -1.3 ซึ่งพื้นที่ที่อัตราการว่างงานของชายสูงกว่าหญิงมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นที่ที่พบหญิงมีอัตราการว่างงานมากที่สุดคือพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ ด้านการฝึกอาชีพ แรงงานหญิงและชายมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถ ฝีมือแรงงานใกล้เคียงกัน โดยประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 23.2 หรือ 11.54 ล้านคนในปี 2548 เหลือเพียงร้อยละ 16 หรือ 8.21 ล้านคน ในปี 2551 สำหรับพื้นที่แรงงานที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่หลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานหญิงเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าชาย ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนายกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานในกลุ่มท่องเที่ยว และการพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ