อบต.วังกระแจะ เร่งโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.วังกระแจะ เร่งโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล (6 ก.ค.52)นายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ กล่าวว่า อบต.วังกระแจะ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการจดทะเบียนผู้สูงอายุ ซึ่งจังหวัดตราดมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 25,757 ราย มีผู้สูงอายุในเขต ต.วังกระแจะ รวมทั้งสิ้น 2,105 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุน 268 ราย จากงบประมาณ อปท. 111 ราย จากเงินรับบำนาญ 114 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์แต่ได้แสดงความจำนงไว้แล้ว 1,373 ราย และไม่แสดงความจำนง 239 ราย ซึ่งผู้สูงอายุจะได้เงินช่วยเหลือคนละ 500 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ในส่วน อสม. ที่อยู่ในเขต ต.วังกระแจะ 407 ราย จะได้รับต่าตอบแทนคนละ 600 บาทต่อเดือน โดยมีหลักเกณฑ์จะต้องดูแลหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยในหมู่บ้าน และเป็นพ่อแม่คนที่สองให้กับพ่อแม่เมื่อเด็กกลับถึงบ้าน เนื่องจากปัจจุบันผู้ปกครองออกไปทำงานนอกบ้าน เมื่อเด็กนักเรียนกลับถึงบ้านพักแล้วไม่มีใครดูแลอาจออกไปเที่ยวเตร่หรือเล่นเกมส์อยู่ร้านเกมส์ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการติดเกมส์หรือไปมั่วสุมส่งผลกระทบต่อครอบครัวและก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ /