กรมศิลปากรส่งชื่อ 5 โบราณสถาน

เข้าบัญชีรอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้ นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นครั้งแรก เพื่อพิจารณาการนำเสนอโบราณสถานต่าง ๆ เข้าสู่บัญชีรายชื่อโบราณสถานของไทยที่รอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือ Tentative List โดยในส่วนของกรมศิลปากรได้เตรียมเสนอโบราณสถาน 5 แหล่งเข้าบัญชี ได้แก่ 1.แหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกับแหล่งโบราณคดีสุวรรณโคมคำ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 2.เส้นทางวัฒนธรรมศรีวิชัย-นครศรีธรรมราช-สทิงพระ 3.แหล่งวัฒนธมล้านนา 4.ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา และ 5.กลุ่มสถาปัตยกรรม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เช่น วัดเบญจมบพิตร เป็นต้น

ในการเสนอรายชื่อโบราณสถานเข้าสู่บัญชีนั้น กรรมการสามารถเสนอต่อที่ประชุมได้ว่า อยากให้โบราณสถานใดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั้นที่ประชุมก็จะพิจารณากัน ซึ่งเท่าที่ทราบอาจมีคนเสนอ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เคยมีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารของ ศ.ดร.อดุลย์ วิเชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เข้าสู่การพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของกรมศิลปากรผม จะเสนอ 5 รายการดังกล่าว ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณา ผอ.สำนักโบราณคดี กล่าวและว่า หากโบราณสถานใดได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ให้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อโบราณสถานที่รอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หน่วยงานที่นำเสนอโบราณสถานแห่งนั้น ๆ จะต้องกลับไปรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ สำหรับจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลโบราณสถาน (Nomination File) นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกต่อไป ซึ่งในส่วนนี้กรมศิลปากรได้เตรียมไว้บ้างแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด